A. Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien Debaere & Verstraete bv zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn door Debaere & Verstraete bv niet verbindend, tenzij Debaere & Verstraete bv zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk hiermee akkoord heeft verklaard.
 2. Door ondertekening van een Businesslab inschrijfformulier of door een betaling te doen via onze site komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met Debaere & Verstraete bv tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie en goedkeuring van onze GDPR & Event-overeenkomst + onze copyright.
 3. De keuze voor uitvoering in natura of schadevergoeding wegens annulering ligt geheel en uitsluitend bij Debaere & Verstraete bv. Ingeval Debaere & Verstraete bv annulering(en) aanvaarden van inschrijvingen/opdrachten zijn de hierna vermelde vergoedingen zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
  1. 25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW is verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen voor de training schriftelijk bij Debaere & Verstraete bv wordt aangegeven.
  2. Daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van de training) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  3. Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door Debaere & Verstraete bv ontvangen bedragen integraal verworven in geval van annulering.
  4. Alle eventueel ontvangen materialen (welkomstpakket, bonussen, succespuzzel, e.d.) dienen in geval van annulering op eenvoudig verzoek van Debaere & Verstraete bv in perfecte staat terug op haar maatschappelijke zetel afgeleverd te worden binnen 14 dagen. Bij gebreke hieraan is een vergoeding verschuldigd van € 215.
  5. Een cyclus van verschillende trainingen, ook soms (groei)traject, reeks of programma genoemd, worden als één training beschouwd.
  6. De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.
 4. Iedere leverings- of uitvoeringstermijn wordt opgegeven bij benadering. De leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend voor Debaere & Verstraete bv tenzij anders bedongen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het niet nakomen van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn, welke ook de oorzaak van de vertraging is, geeft in geen geval recht tot annulering van de bestelling of tot enigerlei schadevergoeding.
 5. Wanneer de inschrijver zich inschrijft voor een cyclus van trainingen en bij deze inschrijving, in afwijking van de gangbare praktijk, nog geen data heeft doorgegeven, is hij gehouden uiterlijk binnen 10 dagen na zijn inschrijving alle data door te geven waarop hij de in de cyclus begrepen trainingen zal volgen. Indien de inschrijver nalaat om na ingebrekestelling via e-mail door Debaere & Verstraete bv de voor hem beschikbare data door te geven binnen een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, geldt dit als eenzijdige verbreking van de inschrijving door de inschrijver. In dergelijk geval gelden dezelfde voorwaarden zoals in punt 3 beschreven.
 6. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving hiervan per e-mail aan Debaere & Verstraete bv. Dergelijke overdracht van dezelfde inschrijving is slechts eenmaal mogelijk. Dit recht geldt niet voor de trainingen die deel uitmaken van een cyclus. Voor wie een beroep doet op de KMO-portefeuille is dit, eens de procedure reeds gestart is, helemaal niet mogelijk.
 7. Tijdens het Business & Life Boost (XL) traject kan de inschrijver éénmalig, en mits opgave van een geldige reden, zijn deelname aan een ééndaagse of tweedaagse Master Class kosteloos verplaatsen naar een andere datum in die verstaande dat dit minstens 10 werkdagen vóór de desbetreffende Master Class schriftelijk gemeld wordt en deze Master Class nog op een later moment op de planning staat.
  In alle andere gevallen wordt voor een verplaatsing een vergoeding van € 145 excl. BTW voor ééndaagse trainingen, € 290 excl. BTW voor tweedaagse Master Classes en €435 excl. BTW voor een driedaagse Master Class in rekening gebracht mits het voorleggen van een doktersattest. Elke Master Class kan hoogstens één keer verplaatst worden. Verplaatsingsmogelijkheid is nooit van de toepassing voor de training Businesslab Kick-off, Mastermindsessies, de Visionday, de Kwartaal Meetings van de Breakthrough en de Peak Performer (+) Classes. Andere reeds door Debaere & Verstraete bv gemaakte en te bewijzen kosten, en ook kosten te wijten aan de verplaatsing van de training die niet kunnen worden gerecupereerd, zullen door Debaere & Verstraete bv in rekening worden gebracht. Debaere & Verstraete bv doet er alles aan om de opgegeven data en tijden van de trainingen zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten (verplaatsing, horeca uitgaven, parking, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op Debaere & Verstraete bv, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 8. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een training niet plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie. In dergelijk geval zal Debaere & Verstraete bv er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige trainingen. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door Debaere & Verstraete bv. Debaere & Verstraete bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor reeds geboekte reis & verblijfkosten door de deelnemer.
 9. Debaere & Verstraete bv behoudt zich het recht om in uitzonderlijke situationele gevallen, de trainingen online te laten doorgaan en dit zonder enige zonder enige verantwoording. Mocht dit gebeuren, dan doet Debaere en Verstraete bv er alles aan om de deelnemers van deze training(en) zo snel mogelijk te verwittigen.
 10. Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier, hetzij de factuurdatum, geformuleerd en per aangetekend schrijven aan Debaere & Verstraete bv verstuurd te worden. Het behandelen door Debaere & Verstraete bv na deze datum houdt geen verzaking van dit verval in.
 11. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto zonder korting te Gent bij aflevering van de factuur betaalbaar. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde of geplaatste materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. De vervallen bedragen brengen een intrest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de nog verschuldigde hoofdsom verhoogd worden met een schadebeding van 10% van deze hoofdsom, met een minimum van € 100 en een maximum van € 2500.
 12. Debaere & Verstraete bv werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO Portefeuille onder nummer DV.O213791. De inschrijver of opdrachtgever is eraan gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid. Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als geldige reden worden ingeroepen voor annulering.
 13. Debaere & Verstraete bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing voor, tijdens of na of annulering van de trainingen. Debaere & Verstraete bv hebben hier dus geen afzonderlijke verzekering BA voor. De deelnemers dienen zelf dus de nodige voorzieningen te nemen.
 14. Niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat ondernemers, kan Debaere & Verstraete bv niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. Debaere & Verstraete bv kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden niet haalt.
 15. De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de trainingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de trainingen te maken of te verspreiden. Wie dit niet respecteert, wordt onherroepelijk uit de training of de trainingscyclus gezet.
 16. Debaere & Verstraete bv behoudt zich het recht om jou de deelname aan eender welke training te weigeren zonder hiervoor enige reden te moeten opgeven.
 17. Debaere & Verstraete bv eigent zich het recht toe om de deelnemer van een training met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten.
 18. Bij geschillen, zijn het Vredegerecht van Gent en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent bevoegd. De overhandiging van handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 19. Inschrijven voor één van onze events, trainingen, seminars of trajecten betekent dat je akkoord gaat met onze GDPR & event-overeenkomst  & de copyright afspraken die je kan nalezen op https://businesslab.be/algemene-verkoopsvoorwaarden/
 20. Bij het nemen van een de abonnementsformule Businesslab GOLD Member(ship), Businesslab SILVER Member(ship) en/of afgeleiden krijgt de membershiphouder toegang tot een account op online.businesslab.be met daarop video, audio, templates en andere geschreven content die enkel beschikbaar zijn gedurende de looptijd van het desbetreffende abonnement.  Alle voorwaarden en regels die in het stuk C. Copyright hieronder in het document verder beschreven staan zijn eveneens geldig op deze content. Net als de maandelijkse fysieke content die naar de abonnementsnemer gestuurd wordt als deel van zijn abonnement. De inhoud van de abonnementsformules zijn onderhevig aan veranderingen. Debaere & Verstraete b.v. moet zich niet verantwoorden voor het verwijderen of toevoegen van inhoud aan het abonnement.

Hierboven vind je de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Debaere & Verstraete bv.
De bijzondere voorwaarden verbonden aan een specifiek aanbod vind je terug op jouw inschrijfformulier.

Businesslab®, Businesslab Kick-off, Businesslab Discovery Days, Business Boost, Business & Life Boost (XL), Business & Life Breakthrough (XL), Peak Performers (+), Mastermind, Visionweek, Vision Coaching, Businesslab GOLD Member(ship), Businesslab DIAMOND Member(ship), Businesslab VIPdagen zijn diensten van

Debaere & Verstraete bv • BE 0544.553.446 • DV.O213791 • Nevelestraat 106B • 9880 Aalter • 09/310 60 40

B. Bijzondere verkoopsvoorwaarden – Producten of diensten aangekocht via de website

 1. Producten en/of diensten aangekocht via de website worden niet terugbetaald. Door de volledige of een gedeeltelijke betaling uit te voeren verbind je zich op definitieve en onherroepelijke wijze met Debaere & Verstraete bv.
 2. De 100% tevredenheidsgarantie van toepassing op ‘De Ultieme Marketing Machine’ gaat in wanneer volgende voorwaarden voldaan zijn en wanneer je dit schriftelijk én telefonisch meldt:
  • Je volgt de 8 volledig sessies;
  • Je bent aanwezig op ALLE maandelijkse Vraag & Antwoord sessies en je stelt eventuele vragen;
  • Je zet de informatie die je tijdens elke sessie krijgt, dadelijk om in de praktijk zodat het gehele opgezette systeem volgens de instructies en met de tips en trucs die je kreeg in de verschillende sessies, in actie kan gebracht worden.
  • Indien je na 6 maand lopen van jouw campagne, je niet op zijn minst jouw investering in dit programma hebt terugverdiend, dan betalen wij jou deze integraal terug.
 3. De 100% tevredenheidsgarantie van toepassing op ‘Mind & Money’ gaat in wanneer volgende voorwaarden voldaan zijn:
  • Je bekijkt de training volledig binnen de 5 dagen. Heb je na het bekijken van de training het gevoel dat het echt niet voor jou was? Dan laat je dit binnen de 5 dagen na aankoop per telefoon weten.

C. GDPR op events & Event-overeenkomst

 1. IK bevestig hierbij dat ikzelf besloten heb om een kennismakingsvent van Businesslab of Businesslab Media (Kick-off of Businesslab Discovery days) bij te wonen en later ook mogelijks alle bijhorende of opvolgende evenementen. (Trainingsdagen, Masterminds, Master Classes, Peak Performer Classes, Online classes, Coaching calls, Webinars, …).
 2. IK beloof dat ik, alles wat ik leer over de levens, ondernemingen, hopen, dromen, angsten, financiële gegevens of doelstellingen van mijn mede deelnemers en de organisatoren van dit evenement, strikt vertrouwelijk houd. Ik begrijp dat alle aanwezigen van mij verwachten dat ik
  mij aan deze belofte zal houden en indien dit niet het geval is, dit dan ook zal resulteren in de onmiddellijke weigering van mijn verdere deelname, zonder enige vorm van terugbetaling.
 3. IK begrijp dat dit evenement (en alle bijhorende of opvolgende evenementen) activiteiten bevat waar ik zowel verbaal, emotioneel als fysiek aan deelneem. Ik begrijp dat die deelname de groei en de doelstelling die ik hier poog te bereiken beoogt, doch dat ik steeds zelf kies of ik meedoe
  en dat mijn deelname nooit verplicht is. Ik begrijp dat ik niet zal deelnemen aan de delen van het programma waarvoor ik fysiek en emotioneel niet bekwaam ben.
 4. IK begrijp en ga ermee akkoord dat alles wat gezegd wordt door Businesslab of andere aanwezigen niet beschouwd mag worden als persoonlijke financieel, medisch, wettelijk of andere soorten advies.
 5. IK begrijp dat Businesslab geen beloftes kan maken of garanties kan geven bij het implementeren van advies, informatie, middelen, .. die ik geleerd heb tijdens het evenement. Ik zal hierbij vertrouwen op mijn gezond verstand en eventueel onafhankelijk, wettelijk, financieel
  en fiscaal advies zoeken vooraleer ik alles wat ik geleerd heb tijdens het evenement, implementeer.
 6. IK realiseer me dat de organisatie en alle leden die erbij betrokken zijn, alsook de andere aanwezigen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele incidenten (zowel fysiek, emotioneel als financieel).
 7. IK geef uitdrukkelijk toestemming om beeldmateriaal alsook geschreven teksten en audio-opnames van de verschillende evenementen van mij te gebruiken. Ik wijs jullie hierbij permanent en onbetwistbaar alle rechten toe op de opnames gemaakt door Businesslab. En ik wijs meteen
  ook alle rechten toe aan Businesslab voor alle foto’s en opnames die ikzelf gemaakt heb tijdens het evenement.
 8. IK begrijp dat Businesslab dit materiaal mag gebruiken voor elk doeleinde, zoals o.a. adverteren, marketing, promoties, publicatie op websites en social media. Ik vrijwaar Businesslab hierbij dan ook meteen van alle aanklachten en aanvragen omtrent o.a. inbreuk van privacy, …
 9. IK ga uitdrukkelijk akkoord met het feit dat ik geen enkel recht heb op vergoedingen of compensaties voor alle geschreven inhoud of andere media die ik deel met Businesslab, over het evenement of mijn ervaringen met Businesslab.
 10. IK begrijp dat Businesslab erop vertrouwt dat ik met alle bovenstaande zaken akkoord ga waardoor ik dan ook toegang krijg tot het evenement.

D. Copyright

Businesslab® en Businesslab Media® zijn merknamen van Debaere & Verstraete bv • Alle rechten voorbehouden.

De boeken of (zelfstudie)pakketten van Businesslab en Businesslab media werden met zorg en toewijding ontwikkeld om jou te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsstrategieën zodoende betere bedrijfscijfers te halen en vlotter op weg te gaan naar een fijnere levensstijl.

De boeken of (zelfstudie)pakketten zijn het resultaat van heel wat energie, jaren studie en ervaring.

Laat je dan ook niet verleiden om de materialen (of stukken ervan) van deze aangekochte boeken of (zelfstudie)pakketten te kopiëren, door te geven, door te verkopen of te reproduceren in welke vorm dan ook (zij het elektronisch, mechanisch of op een andere manier, inclusief kopies, opnames of enige andere opslagvorm of zoeksysteem dan ook) zonder de expliciete geschreven toestemming van de auteur.

Elk onbevoegd gebruik, elke reproductie, het verspreiden of de distributie van de materialen in deze pakketten is strikt verboden. Toelatingsaanvragen om dit materiaal te reproduceren dienen verstuurd te worden via e-mail naar Debaere & Verstraete bv (info@businesslab.be).

Dank je wel om dit indachtig te zijn.

Mocht je hier geen boodschap aan hebben, dan zou dit weinig respectvol zijn. Niet alleen ten opzichte van de auteurs van deze pakketten, ten opzichte van jezelf en van jouw collega-ondernemers.

Indien jij, als zaakvoerder van jouw onderneming, een boek of (zelfstudie)pakket persoonlijk aanschafte, draag er dan zorg voor. Bestudeer het en ontdek de nieuwe inzichten en strategieën en doe er jouw voordeel mee. Gebruik het echter enkel intern in jouw zaak. Indien jij, als zaakvoerder van jouw onderneming, een boek of (zelfstudie)pakket niet persoonlijk aanschafte maar kreeg via iemand anders, bedenk dan dat hier piraterij gepleegd wordt en dat piraterij niet alleen ons, Businesslab en Businesslab Media, als onderneming schade berokkent, maar ook ons persoonlijk, onze kinderen, jijzelf en jouw collega-ondernemers.

De boeken of (zelfstudie)pakketten van Businesslab of Businesslab media werden voorbereid door of in opdracht van Businesslab of Businesslab media met het doel om stukken vertrouwelijke informatie over bedrijfsstrategieën en -plannen uiteen te zetten. Met studiepakketten bedoelen we ook elke aankondiging, uitnodiging, verwijzing, reactie, aanvulling of commentaar die toegevoegd werd aan het pakket zelf,  in welke vorm dan ook: geschreven, verbaal, digitaal of analoog.

Hoewel de auteurs van deze boeken of (zelfstudie)pakketten en Businesslab of Businesslab media zelf, dankzij hun vele inspanningen, geloven dat deze boeken of (zelfstudie)pakketten accuraat zijn, heeft Businesslab of Businesslab media geen uitvoerig, gedetailleerd en genoteerd onderzoek uitgevoerd i.v.m. deze informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie ondertussen verouderd zou zijn, laat het ons dan weten (info@businesslab.be).

En niettegenstaande dat alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat ondernemers, kan Businesslab of Businesslab media niet garanderen dat dit alles voor jou of jouw onderneming tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. Businesslab of Businesslab Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onjuistheden of wanneer iemand de resultaten van de voorbeelden niet haalt.

Businesslab en/of Businesslab Media wijzen dan ook uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor vertegenwoordigingen of garanties, expliciet of impliciet, die opgenomen zijn in deze (zelfstudie)pakketten, alsook elke andere vorm van geschreven of mondelinge communicatie die doorgegeven is aan een geïnteresseerde partij en dat verband houdt met deze (zelfstudie)pakketten.

Met uitzondering voor wat anders is aangegeven, stellen de boeken of (zelfstudie)pakketten informatie voor die dateert van op het moment van samenstellen. De overhandiging van boek of (zelfstudie)pakketten zal de implicatie niet creëren, onder enige omstandigheid, dat er geen veranderingen meer zullen plaatsvinden. Door het aankopen van boeken of (zelfstudie)pakketten heeft Businesslab of Businesslab Media geen verplichting om de informatie die in de boeken of (zelfstudie)pakketten staan te moderniseren of te updaten, of om onjuistheden die duidelijk worden, te verbeteren.

Zowel de online als de fysieke versies van de boeken of (zelfstudie)pakketten blijven eigendom van Businesslab of Businesslab Media. Businesslab of Businesslab Media kan, op elk moment, eisen dat jij en/of jouw vertegenwoordigers deze boeken of (zelfstudie)pakket onmiddellijk terugbezorgen aan Businesslab. Of, als dat zo schriftelijk opgegeven wordt door Businesslab of Businesslab Media, jij en/of jouw vertegenwoordigers alle vertrouwelijke informatie die verband houdt tot de boeken of (zelfstudie)pakketten vernietigt, in geschreven, elektronische of andere tastbare vormen, inclusief alle kopies, reproducties, MP3s, video’s of geschreven materialen die vertrouwelijke informatie bevatten. In dat geval moeten alle notities of analyses die bestaan uit vertrouwelijke informatie of die vertrouwelijke informatie bevatten en in jouw bezit of in het bezit van jouw vertegenwoordigers zijn, vernietigd worden. Je kan gevraagd worden om zo’n vernietiging schriftelijk te verklaren aan Businesslab of Businesslab media.

E. Overeenkomst verwerking persoonsgegevens (AVG)voor diensten van Businesslab Media

Hier vind je de link naar de overeenkomst: AVG overeenkomst voor diensten van Businesslab Media